Rasha EL Sakka                                                  

Partner 

rasha.elsakka@tahoun.com

Rasha