Manar Hashem                                                  

Executive Manager                

manar@tahoun.com

MRS MANAR HASHEM